Tworzenie produktu

Tworzenie produktu

Do czego służy i na co wpływa pole „Typ produktu”?

Typ produktu jest związany z Modułem Podzlecania. Jest to uniwersalna kategoria produktu i służy do tego, by kontrahenci mogli zidentyfikować produkt podzlecany w innej drukarni.

Do czego służy kategoria produktu?

Dodanie produktu do kategorii pozwala na :

– wyświetlanie kategorii produktów w postaci ikon na stronie głównej zamiast produktów. Dopiero po kliknięciu w grupę widzimy produkty w niej zawarte. Aby to było możliwe, należy w opcjach szablonu „wersja strony głównej” włączyć opcję „Produkty grupowane”:

op1

– stworzenie pozycji w menu (CMS -> Menu) wyświetlającej produkty z danej grupy (po kliknięciu w link)

op2

Do czego służy „treść skrócona”?

Treść skróconą można wykorzystać w szablonie drukarni, domyślnie nie jest ona widoczna na serwisie. Można ją wyświetlić w szablonie za pomocą zmiennej:

?{=product.short}

Do czego służy „Czas realizacji (w godzinach)”

Z tego pola system pobiera informację o czasie realizacji danego produktu, bez względu na dany wariant – czas ten dotyczy produktu ogólnie. Jest to przydatne do wyświetlania informacji związanych z kompletowaniem zamówienia – patrz: Jak działa i na co wpływa opcja „Do której godziny ma byc skompletowane zamówienie”?

Jak działa i na co wpływa opcja „Do której godziny ma byc skompletowane zamówienie”? Czy klient może zobaczyć tą informację?

Można tą informację wyświetlić klientowi na stronie sklepu, gdy w produkcie wszystkie kombinacje mają ten sam czas realizacji.

W widoku produktu można posłużyć się tymi kodami:

Do której godziny ma byc skompletowane zamówienie: ${product.realization.startToHour}
Data zakończenia/wysyłki: ${product.realization.date}
Nastęny dzień roboczy po wysyłce (planowana data dostawy): ${product.realization.dateObject.nextWorkingDay.dateCutToDays}

Jeśli klient wgra pliki i opłaci zamówienie do podanej godziny, to czas realizacji liczony jest z tym dniem łącznie. Jeśli przekroczy, to pierwszy dzień realizacji liczony jest od następnego dnia.

Przykład zastosowani (z serwisu piga.pl):

 

Informacje o czasie realizacji i godzinach należy uzupełnić w sekcji edycji produktu, zakładka Nazwa i opis.

 

Tagi: realizacja, czas realizacji, data wysyłki, wysyłka

Druk kalkulowany – spis wspieranych funkcji

ODCH.ŚREDNIE AVEDEV
ŚREDNIA AVERAGE
ODCH.KWADRATOWE DEVSQ
MAX.K LARGE
MAX MAX
MEDIANA MEDIAN
MIN MIN
ILOCZYN PRODUCT
MIN.K SMALL
ODCH.STANDARDOWE STDEV
SUMA SUM
SUMA.KWADRATÓW SUMSQ
ORAZ AND
FAŁSZ FALSE
NIE NOT
LUB OR
PRAWDA TRUE
DZIEŃ DAY
MIESIĄC MONTH
ROK YEAR
WYBIERZ CHOOSE
NR.KOLUMNY COLUMN
LICZBA.KOLUMN COLUMNS
ILE.LICZB COUNT
ILE.NIEPUSTYCH COUNTA
LICZ.PUSTE COUNTBLANK
LICZ.JEŻELI COUNTIF
DATA DATE
DNI.360 DAYS360
NR.BŁĘDU ERROR.TYPE
FV FV
NPER NPER
PMT PMT
PV PV
WYSZUKAJ.POZIOMO HLOOKUP
HIPERŁĄCZE HYPERLINK
JEŻELI IF
INDEKS INDEX
ADR.POŚR INDIRECT
CZY.PUSTA ISBLANK
CZY.BŁĄD ISERROR
CZY.LOGICZNA ISLOGICAL
CZY.BRAK ISNA
CZY.NIE.TEKST ISNONTEXT
CZY.LICZBA ISNUMBER
CZY.ADR ISREF
CZY.TEKST ISTEXT
WYSZUKAJ LOOKUP
PODAJ.POZYCJĘ MATCH
MAX.A MAXA
MIN.A MINA
BRAK NA
TERAZ NOW
NPV NPV
LOS.ZAKR RANDBETWEEN
MODUŁ.LICZBY ABS
ACOS ACOS
ACOSH ACOSH
ASIN ASIN
ASINH ASINH
ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH
KOMBINACJE COMBIN
COS COS
COSH COSH
STOPNIE DEGREES
KWOTA DOLLAR
EXP EXP
SILNIA FACT
LICZBA.CAŁK INT
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
MOD MOD
PI PI
ROZKŁAD.POISSON POISSON
POTĘGA POWER
RADIANY RADIANS
LOS RAND
ZAOKR ROUND
ZAOKR.DÓŁ ROUNDDOWN
ZAOKR.GÓRA ROUNDUP
ZNAK.LICZBY SIGN
SIN SIN
SINH SINH
PIERWIASTEK SQRT
TAN TAN
TANH TANH
ZAOKR.DO.CAŁK TRUNC
PRZESUNIĘCIE OFFSET
ZASTĄP REPLACE
WIERSZ ROW
ILE.WIERSZY ROWS
PODSTAW SUBSTITUTE
SUMY.CZĘŚCIOWE SUBTOTAL
SUMA.JEŻELI SUMIF
SUMA.ILOCZYNÓW SUMPRODUCT
SUMA.X2.M.Y2 SUMX2MY2
SUMA.XMY.2 SUMXMY2
T T
CZAS TIME
DZIŚ TODAY
WARTOŚĆ VALUE
WYSZUKAJ.PIONOWO VLOOKUP

 

 

Domyślne wartości parametrów produktów

Możliwość ustawienia domyślnych wartości parametrów wybieranych z listy dla konkretnych produktów znajduje się w sekcji Ustawienia -> Domyślne wartości parametrów produktów.

Tworzenie produktu na bazie istniejącego (kopiowanie produktu)

Podczas tworzenia nowego produktu należy kliknąć przycisk:

Dodaj produkt na bazie innego produktu

kopiowanie-produktow

i w kolejnym kroku nadać nazwę nowemu produktowi i  wybrać na podstawie jakiego ma zostać utworzony.

Kopiowane nie są cenniki – te należy wgrać samodzielnie lub wygenerować na nowo.

 

 

Wpisywane parametry tekstowe

Możliwość ustawienia parametrów tekstowych jako wpisywanych dostępna wyłącznie w druku kalkulowanym. Po dodaniu parametru tekstowego do produktu, w zakładce Excel w produkcie, można wybrać nowe „sposoby prezentacji”:

sposób prezentacji

  • Wartość wpisywana

Ten sposób może służyć do wpisywania np. ilości stron kolorowych, lub numeru ISBN.

  • Wartość wpisywana – długi tekst

Przydatny do wpisywania dłuższych tekstów, np listy stron kolorowych, tytułu książki lub czasopisma, itp.

 

 

Modyfikatory realizacji

Modyfikatory realizacji pozwalają na zmianę terminu realizacji dla konkretnej kombinacji parametrów.

Funkcjonalność znajduje się w sekcji Ustawienia -> Modyfikatory realizacji.